“CÁCH MẠNG XÃ HỘI” – NHỮNG ĐIỀU BẠN PHẢI BIẾT NẾU MUỐN THAY ĐỔI XÃ HỘI

Sáng 11/01, đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (thuộc Bộ Thông tin – Truyền thông) phát biểu một cách …

ĐỌC “ĐÊM GIỮA BAN NGÀY” ĐỂ HIỂU KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ CỘNG SẢN MỚI ÁC

Rất nhiều người Việt Nam từng tin vào lý tưởng của người cộng sản và cho rằng, bây giờ, thời buổi kinh tế thị trường …

NHÀ XUẤT BẢN TỰ DO XIN GIỚI THIỆU LỊCH BÀN CHÀO MỪNG NĂM MỚI CANH TÝ – 2020

[content_slider id=”d0394756f5650f88e910831206ece9ad” content_slider=”‹º›{‹²›item_image‹²›:{‹²›attachment_id‹²›:‹²›2886‹²›,‹²›url‹²›:‹²›//nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-30-at-21.01.20.jpeg‹²›},‹²›item_title‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_subtitle‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_content‹²›:‹²›‹²›},{‹²›item_image‹²›:{‹²›attachment_id‹²›:‹²›2889‹²›,‹²›url‹²›:‹²›//nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/12/WhatsApp-Image-2019-11-30-at-21.01.16.jpeg‹²›},‹²›item_title‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_subtitle‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_content‹²›:‹²›‹²›}‹¹›” custom_styling_picker=”{‹²›custom_styling‹²›:‹²›no‹²›,‹²›yes‹²›:{‹²›first_letter_color‹²›:‹²›#222‹²›,‹²›title_typography‹²›:{‹²›google_font‹²›:false,‹²›subset‹²›:false,‹²›variation‹²›:false,‹²›family‹²›:false,‹²›style‹²›:false,‹²›weight‹²›:false,‹²›size‹²›:40,‹²›line-height‹²›:62,‹²›letter-spacing‹²›:1,‹²›color‹²›:‹²›#222‹²›},‹²›subtitle_typography‹²›:{‹²›google_font‹²›:false,‹²›subset‹²›:false,‹²›variation‹²›:false,‹²›family‹²›:false,‹²›style‹²›:false,‹²›weight‹²›:false,‹²›size‹²›:13,‹²›line-height‹²›:24,‹²›letter-spacing‹²›:1,‹²›color‹²›:‹²›#333‹²›},‹²›subtitle_accent‹²›:‹²›yes‹²›,‹²›subtitle_border‹²›:‹²›none‹²›,‹²›subtitle_border_color‹²›:‹²›#333‹²›,‹²›padding‹²›:‹²›30px 5% 0 13%‹²›,‹²›padding_mobile‹²›:‹²›30px 6% 0‹²›}}” images_lightbox=”true” auto_height=”true” equal_height=”true” hide_on_desktop=”false” hide_on_mobile=”false” animation_on_scroll=”{‹²›animation_enable‹²›:‹²›no‹²›,‹²›yes‹²›:{‹²›animation_type‹²›:‹²›fadeIn‹²›,‹²›animation_delay‹²›:‹²›0‹²›}}” __fw_editor_shortcodes_id=”5e0ae9dbb2e183baea1ebe905be1ea31″ _array_keys=”{‹²›content_slider‹²›:‹²›content_slider‹²›,‹²›custom_styling_picker‹²›:‹²›custom_styling_picker‹²›,‹²›animation_on_scroll‹²›:‹²›animation_on_scroll‹²›}” _fw_coder=”aggressive”][/content_slider]Để chào mừng năm mới và bày tỏ …