NHÀ XUẤT BẢN TỰ DO HÂN HẠNH PHÁT HÀNH TÁC PHẨM “ĐÊM GIỮA BAN NGÀY” CỦA TÁC GIẢ VŨ THƯ HIÊN

[content_slider id=”28f0ee3d1460a8a5e35b8df398009db4″ content_slider=”‹º›{‹²›item_image‹²›:{‹²›attachment_id‹²›:‹²›2707‹²›,‹²›url‹²›:‹²›//nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-28-at-08.25.41.jpeg‹²›},‹²›item_title‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_subtitle‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_content‹²›:‹²›‹²›},{‹²›item_image‹²›:{‹²›attachment_id‹²›:‹²›2708‹²›,‹²›url‹²›:‹²›//nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-28-at-08.25.41-2.jpeg‹²›},‹²›item_title‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_subtitle‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_content‹²›:‹²›‹²›},{‹²›item_image‹²›:{‹²›attachment_id‹²›:‹²›2717‹²›,‹²›url‹²›:‹²›//nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-28-at-08.25.41-1.jpeg‹²›},‹²›item_title‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_subtitle‹²›:‹²›‹²›,‹²›item_content‹²›:‹²›‹²›}‹¹›” custom_styling_picker=”{‹²›custom_styling‹²›:‹²›no‹²›,‹²›yes‹²›:{‹²›first_letter_color‹²›:‹²›#222‹²›,‹²›title_typography‹²›:{‹²›google_font‹²›:false,‹²›subset‹²›:false,‹²›variation‹²›:false,‹²›family‹²›:false,‹²›style‹²›:false,‹²›weight‹²›:false,‹²›size‹²›:40,‹²›line-height‹²›:62,‹²›letter-spacing‹²›:1,‹²›color‹²›:‹²›#222‹²›},‹²›subtitle_typography‹²›:{‹²›google_font‹²›:false,‹²›subset‹²›:false,‹²›variation‹²›:false,‹²›family‹²›:false,‹²›style‹²›:false,‹²›weight‹²›:false,‹²›size‹²›:13,‹²›line-height‹²›:24,‹²›letter-spacing‹²›:1,‹²›color‹²›:‹²›#333‹²›},‹²›subtitle_accent‹²›:‹²›yes‹²›,‹²›subtitle_border‹²›:‹²›none‹²›,‹²›subtitle_border_color‹²›:‹²›#333‹²›,‹²›padding‹²›:‹²›30px 5% 0 13%‹²›,‹²›padding_mobile‹²›:‹²›30px 6% 0‹²›}}” images_lightbox=”true” auto_height=”false” equal_height=”true” hide_on_desktop=”false” hide_on_mobile=”false” animation_on_scroll=”{‹²›animation_enable‹²›:‹²›no‹²›,‹²›yes‹²›:{‹²›animation_type‹²›:‹²›fadeIn‹²›,‹²›animation_delay‹²›:‹²›0‹²›}}” __fw_editor_shortcodes_id=”ff11ea5c91ff784bea6fa59911a5a4f5″ _array_keys=”{‹²›content_slider‹²›:‹²›content_slider‹²›,‹²›custom_styling_picker‹²›:‹²›custom_styling_picker‹²›,‹²›animation_on_scroll‹²›:‹²›animation_on_scroll‹²›}” _fw_coder=”aggressive”][/content_slider] [spacer id=”624e79061b9377e9535db70f90686c1a” height=”50px” height_mobile=”100px” hide_on_desktop=”false” hide_on_mobile=”false” __fw_editor_shortcodes_id=”8ae68dc8e73c1d52e376c71d94b2ff40″ …

KÝ – NHỮNG BỨC CHÂN DUNG SẮC SẢO BẰNG NGÒI BÚT CỦA TÁC GIẢ ĐINH QUANG ANH THÁI

“Nếu họa sĩ vẽ chân dung bằng cọ thì với tác phẩm này Đinh Quang Anh Thái đã hoàn tất được những bức chân dung …

KÝ – CHÂN DUNG CÁC NHÀ BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN của tác giả ĐINH QUANG ANH THÁI

Xưa nay, con người ta nói chung thường quan tâm đến cuộc sống của những người khác, đặc biệt là của những cá nhân nổi …

NGHIÊM TÚC, KHÔNG HỀ ĐÙA: “CẨM NANG NUÔI TÙ” DÀNH CHO QUAN CHỨC CỘNG SẢN

Gửi đến thân nhân, bạn bè đồng chí của Lê Thanh Hải, Lê Tấn Hung, Tất Thành Cang, Nguyễn Đức Chung, và các đảng viên …